เกี่ยวกับเรา

17ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับโครงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ระบบ eDLTV ให้กับครูในโรงเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานเครือข่ายเผยแพร่การใช้ eDLTV ในการเรียนการสอนคือ :-

1. ผศ.อารีรัตน์  วุฒิเสน ประธานเครือข่ายเผยแพร่การใช้ eDLTV ในการเรียนการสอน
2. ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์  กรรมการ
3. นายนิรันดร  ผานิจ  กรรมการ
4. นางสาวกฤตวรรณ คำสม กรรมการ


5. นายโฆษิต พรประเสริฐ  กรรมการ
6. นางสาวนนท์ณภัสร์  วนกาญจน์กุล  กรรมการ
7. นางสาวมัทนียา  กายแก้ว   กรรมการ
8. นางสาวบุษวรรษ์  แสนปลื้ม  กรรมการ
9. นางสาวรัศมี  ทองบุตร  กรรมการ
10. นางอรอนงค์  ทองหล่อ ทะกอง  กรรมการ
11. นายเปรมินทร์  อุ่นมณี   กรรมการ
12. นางสาวนพวรรณ  ระวันสุ   กรรมการ
13. นายนิธิเวทย์  เจียมวิจิตร  เลขานุการ

หน้าที่

1. ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการใช้ eDLTV ผ่านสื่อต่าง ๆ และจัดหาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ประสงค์จะใช้ระบบ eDLTV
2. ให้บริการทำสำเนาสื่อ eDLTV บนอุปกรณ์ที่โรงเรียนนำมา เช่น Server, Hard disk
3. จัดอบรมวิธีการใช้ eDLTV และการนำสื่อ eDLTV ไปใช้ในห้องเรียน พร้อมทั้งแนะนำการติดตั้งระบบให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
4. ให้คำปรึกษา และติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้มีการนำระบบ eDLTV ไปใช้จริงในโรงเรียน ตลอดจนดูแลโรงเรียน ทสรช. ที่อยู่ใกล้เขตบริการ
    ตามความเหมาะสม

5. จัดกิจกรรมประกวดระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวอย่างการใช้ eDLTV ในการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมให้อาจารย์/นักศึกษา ศึกษาผลกระทบที่ได้รับจากการนำระบบ eDLTV ไปใช้ในโรงเรียน โดยใช้แหล่งทุนที่มีอยู่ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
7. ส่งเสริม/แนะนำ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

- อาจารย์อรอนงค์ ทะกอง
- นายเปรมินทร์ อุ่นมณี
  ห้อง 17101 ชั้น 1 อาคาร 17 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  โทร. 0-4221-1040-59 ต่อ 735