การสำเนาข้อมูล

การสำเนาข้อมูล eDLTV

พื้นที่ฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลระบบ eDLTV แยกเป็นประเภท ได้ดังนี้external hdd

1. ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ใช้เนื้อที่ประมาณ 1.4 TB
2. ระบบ eDLTV มัธยมศึกษาศึกษา ใช้เนื้อที่ประมาณ 600 GB
3. ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ใช้เนื้อที่ประมาณ 200 GB
4. ระบบ eDLRU ระดับปฐมวัย และปฐมศึกษา  40 GB
5. ทั้ง 4 ระบบ 2 TB


ติดต่อสอบถาม

- อาจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ  ทะกอง
- นายเปรมินทร์ อุ่นมณี
  ห้อง 17101 ชั้น 1 อาคาร 17 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  โทร. 0-4221-1040-59 ต่อ 735