6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏ ปี 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
11.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU FRESHMAN 2018
มัดหมี่งามวิจิตร ผ้าขิดงามวิลาส

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
17.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญทุกท่าน
ชม ชิม ช้อป แชะ

ทุกวันพุธ 11.00-17.00 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ชิงทุนการศึกษาและรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ