UDRU-ENT-2020

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

https://graduate.udru.ac.th/

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

UDRU-covid-19

มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

online

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ด้วยแอปพลิเคชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ