ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี