ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11

วันที่ 16 ธันวาคม 2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์  ร่วมพิธีเปิดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งปีนี้มีเจ้าภาพร่วม 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย เป็นการฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กิจกรรมในช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับประเทศไทย 4.0 โดย     ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอบทความวิจัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งแบบแสดงโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นจำนวน  156 บทความ  นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้จากการวิจัยอีกด้วย

งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ