ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 16 มกราคม 2561  ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการจัดงานวันครู (ครั้งที่ 62)  ประจำปี 2561 โดยมีครูอาจารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20  และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา ของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน  นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

กิจกรรมงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561  มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 62 รูป  พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  พิธีจุดเทียนชัยถวายมาลัยกร  การอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี  สารวันครูจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สารวันครูจากประธานกรรมการคุรุสภา  และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรครู  รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561  รางวัลครูดีศรี สพป.อด.1  และรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

งานวันครู (ครั้งที่ 62)

งานวันครู (ครั้งที่ 62)

งานวันครู (ครั้งที่ 62)

งานวันครู (ครั้งที่ 62)

งานวันครู (ครั้งที่ 62)

งานวันครู (ครั้งที่ 62)