ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รมช.มหาดไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง อปท. กับ มรภ.อุดรธานี

วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ เข้าร่วมประชุม กว่า 400 คน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขึ้น เพื่อยกระดับการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น และหาแนวทางการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ร่วมกัน ในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 4 จังหวัด ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย คือ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยอยู่ภายใต้เป้าหมายอันเดียวกันคือต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่น มีการกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ

สำหรับเนื้อหาการประชุมช่วงเช้าเป็นการรับฟังปาฐกถาพิเศษและการบรรยายจากนายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย  จากนั้นช่วงบ่ายซึ่งเป็นจุดสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ทั้งการยกระดับการศึกษา การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ และการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่มีการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1