ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นิทรรศการ “ราชภัฏอุดรธานี คนของพระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดนิทรรศการ “ราชภัฏอุดรธานี คนของพระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับการจัดการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยมีนายนายสุธี บุญมาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานจำนวน 15 บูธ ประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนา นิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การท่องเที่ยวเกษตรและอาหาร ด้านสาธารณสุขการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังงาน และศิลปวัฒนธรรม

คนของพระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

คนของพระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น