ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างยั่งยืน

วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม หอศิลป์ทองพรหมชาติ อาคาร 19 รศ.พืชมงคล  จูลพูล รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างยั่งยืน โดยมี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

ดร.กุลจิต  เส็งนา กล่าวว่า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ โดยครอบคลุมเนื้อหาการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผา บรรจุภัณฑ์ การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องตกแต่ง และการออกแบบกราฟิก ซึ่งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แก่เยาวชน นักเรียน ที่มีความสนใจ ,เพื่อจัดสาธิตการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้เข้าใจศาสตร์ด้านการออกแบบ การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ นำผลงานการประกวดทุกชิ้นมาจัดแสดงสู่สาธารณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมาย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างยั่งยืน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างยั่งยืน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างยั่งยืน