ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่นชมยินดี นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดโครงการ Young Artists Talent 4.0 #9

ขอแสดงความยินดีกับ นายจำรัส อำอาจ นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะร่วมสมัย ณ สหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 (Young Artists Talent 4.0 #9)

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) ซึ่งสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ และผลปรากฏว่า นายจำรัส อำอาจ สามารถคว้ารางวัลและได้ไปศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว

Young Artists Talent 4.0 #9

Young Artists Talent 4.0 #9

Young Artists Talent 4.0 #9