ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชุมชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติในการเป็นตัวแทน สทศ. ติดตามประเมินการสอบ O-NET

วันที่ 31 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวข้อปฏิบัติ ในการเป็นตัวแทน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในการติดตามประเมินการบริหารการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ โดยมีนักศึกษาครุศาสตร์ ที่เป็นตัวแทน สทศ. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ดร.มณีญา สุราช ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานคณะทำงาน ตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน สทศ.ในการติดตามประเมินการบริหารการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ  โดยได้รับสมัครนักศึกษาครุศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทน สทศ. เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์สอบ จำนวน 411 คน แบ่งเป็น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน  306 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ 105 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ สทศ.

ติดตามประเมินการสอบ O-NET

ติดตามประเมินการสอบ O-NET

ติดตามประเมินการสอบ O-NET