ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ ซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมการพัฒนาโดยศึกษาเรียนรู้จากตัวแทนชุมชนที่มีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน มีการปฐกถาเพื่อจุดประกายความคิด เรื่อง การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ,การสรุปบทเรียน "แนวทางการรวมกลุ่มชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ" โดย ผศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   , การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ 4 กลุ่มในจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักไร้ดิน บ้านคำตานา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และลมแอนด์ฝน ออแกนิคฟาร์ม ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้