ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมรุวัดพระมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สิริอายุ 84 ปีเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2476 ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทางจิตวิทยาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าสหรัฐอเมริกา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และเป็นผู้บุกเบิกสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหลักสูตรแรกให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยถวายพระอักษรและร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้  ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จึงเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการศึกษา หลายตำแหน่ง อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังเกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติงานในหลายตำแหน่ง อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานสาขาวิชาการศึกษาในสภาวิจัยแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ