ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การทำผลงานวิชาการ “ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว” ครั้งที่ 4

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการทำผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ , รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร , รศ.ดร.ธิวัตถ์ มณีโชติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีคณาจารย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4