ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ปฏิบัติภารกิจในการสนองโครงการในพระราชดำริ โดยมีโครงการความร่วมมือในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กนักเรียน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์และเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบอะควาโพนิก ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีธาตุอาหารและน้ำจากการเลี้ยงปลา เน้นหลักการ 3 ไม่ และ 3 น้อย คือ ไม่ใช้ดิน ไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ใช้น้ำน้อย ที่สามารถประหยัดน้ำได้ร้อยละ 80-90 ใช้แรงงานน้อย และใช้เวลาดูแลรักษาน้อย ซึ่งได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนทั้ง 5 ด้าน คือ เข้าถึง เพียงพอ ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนอีกด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี