ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในช่วงเช้ามีกิจกรรมบรรยายธรรม ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครูในศตวรรษที่ 21” โดยพระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกีฬาสี มีการเดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดต่างๆ  โดยมีนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ฯ

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ฯ