ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์  ได้กำหนดเป้าหมายสนับสนุนการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้นคุณภาพงานวิจัยในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง และเป็นอัตลักษณ์ด้านงานวิจัยของคณะ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ของตนเองสู่สาธารณชน เพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ในวงการวิชาการได้  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5 จาก 11 สาขา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 1,000 คน

ประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3