ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดนิทรรศการผลงานวิจัย ลาย#2 กลิ้ง กด แกะ ก่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ซอย 1 ศูนย์การค้า UD Town ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดนิทรรศการผลงานวิจัย ลาย#2 กลิ้ง กด แกะ ก่อ ผลงานวิจัยสัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งจัดขึ้นโดยอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนม  เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน   เป็นเวทีจัดสาธิตการออกแบบ (Design Workshop) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนอุดรธานี ให้ บุคคลภายนอกที่สนใจในศาสตร์ด้านการออกแบบ  เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี และประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อทดสอบตลาดโดยกลุ่ม ผู้บริโภค

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า UD Town ลานกิจกรรม ซอย 1 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. โดยกิจกรรมในพิธีเปิดวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. มีการเดินแบบผลงานวิจัยโดยอาจารย์และนักศึกษา การออกร้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.อุดรธานี  และกิจกรรมสาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงปฏิบัติการ

นิทรรศการผลงานวิจัย ลาย#2

นิทรรศการผลงานวิจัย ลาย#2

นิทรรศการผลงานวิจัย ลาย#2