ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการ “ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 12” ร่วมสร้างนักศึกษาจิตอาสา ปลูกผังสำนึกในเรื่องการให้เพื่อสังคม

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ“ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง  ปีที่ 12” โดยมีคณะครู นักเรียน ชาวบ้าน พร้อมทั้งนักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี

เยาวชน คืออนาคตของชาติ และเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีประสิทธิ์ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อันจะเป็นพื้นฐาน และกระบวนการในการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์  แต่ในปัจจุบันยังมีเยาวชนจำนวนมากที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลน

ชมรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาอุดรธานี จัดโครงการ “ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 12” ให้แก่เยาวชนไทยในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลน  โดยนำคณาจารย์ และนักศึกษา รวม 125 คน ไปร่วมพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2561  เพื่อร่วมทำความดีถวายในหลวง  เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้กับเยาวชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในเรื่องการให้เพื่อสังคม   และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 12

ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 12

ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 12