ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2561  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  เพื่อปลูกจิตสำนึก สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่รุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เป็นผู้กู้รายใหม่ต่อไป  โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการชำระหนี้กองทุน  กยศ. ให้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้ารับฟังการอบรม รวม 1,800 คน

การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา