ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์  อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในส่วนภูมิภาค (Boot Camp) โดยใช้สถานที่อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมในระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) จำนวน 15 ศูนย์ และจะเปิดศูนย์ให้ครบ 18 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ จาก บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย  สำหรับศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 11-20 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

Boot Camp รุ่นที่ 14

Boot Camp รุ่นที่ 14