ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2559

วันที่  13 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดร.สุทธิพงษ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี  กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา  2558 – 2559

จากนั้น ผศ.ยุพาลัย  ทองธิราช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมฯ และคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมฯ  ได้ชี้แจงเรื่องขั้นตอนพิธีการ การปฏิบัติตนของบัณฑิต พร้อมเน้นย้ำให้บัณฑิตทุกคนคำนึงถึงระเบียบ ข้อกำหนด และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้อย่างสำเร็จลุล่วง จากนั้นได้แบ่งซ้อมกลุ่มย่อย เพื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง พร้อมเพรียง สวยงาม 

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561  , พิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561  และรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,074  คน แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 1,891 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 183 คน

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต