ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา  2558 - 2559

วันที่  15 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา  2558 – 2559

อธิการบดี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จในการศึกษาของบัณฑิตทุกระดับ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้  อันแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตทุกคน มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม  การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่าสมควรได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  จึงหวังว่าบัณฑิตราชภัฎอุดรธานี จะได้ตระหนักและนำคุณค่าที่มีอยู่ในตน ไปช่วยกันทำประโยชน์ พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561  , พิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561  และรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,074  คน แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 1,891 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 183 คน

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต