ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.26 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2558-2559  สำหรับในปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,074 คน แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 1,891 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 183 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น และพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้สภาพและปัญหาขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน 4 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ โครงการในพระราชดำริปิดทองหลังพระ การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร