ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อธิการบดี นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

การทุจริตเป็นความเสื่อมถอยทางจริยธรรม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชาติ ลักษณะของการทุจริตมิได้จำกัดอยู่เพียงประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง การที่สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของการทุจริตก็อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อยับยั้งปัญหาการทุจริตไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหาย ซึ่งองค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีมาตรการต่างๆ รองรับทั้งที่เป็นนโยบายและการปฏิบัติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรม”คณะผู้บริหารทราบถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” และ “พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขึ้น” ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ไว้ดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย และ 3. ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาทุจริตทุกรูปแบบ