ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

จากนั้นเวลา 9.30 น. นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิด "โครงการวันอนุรักษ์ มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ คือ พระพุทธศาสนา ภาษาและวรรณกรรมไทย ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรม และดนตรีไทย รวมทั้งเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

สำหรับกิจกรรมในโครงการ ยังมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีไทย การขับเสภา การรำถวายพระพร การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานแกะสลัก  ภาพเขียนสีลายบ้านเชียง นิทรรศการผลงานนักศึกษา ด้านงานศิลปะ ภาพวาด ภาษา และดนตรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ใน จ.อุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือการแต่งกายผ้าไทย

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ