ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐ

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐ “หลักสูตรผู้บริหารจัดการตลาด Chief Marketing Officer (COM) รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 80 คน

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ ให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น    รุ่นละ 3 วัน ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม

โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 หลักสูตรผู้บริหารจัดการตลาด Chief Marketing Office (COM) และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง People Involved Officer (PIO)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์การตลาด พัฒนาสินค้า และสร้างความพอใจให้ผู้บริโภค  พัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ และส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน

ทั้งนี้ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ บนวิถีพอเพียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกัน กับ CMO และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐให้มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สามารถดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 

01

01