ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา  เพื่อความมั่นคงของประเทศ  จากนั้นได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นครู เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการน้อมนำพระราชปณิธาน และพระราโชบาย มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติภายหลังสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้น้อมนำพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงมอบพระราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ตลอดจนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นสื่อประสาน และใช้องค์ความรู้ที่มี แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา และสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ครอบคลุม ทั้ง 4  จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) เพื่อให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ,โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน , โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน , การพัฒนากระบวนการหมักปลาร้าเพื่อผลิตผงนัวธรรมชาติโซเดียมต่ำ ,การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเม่า และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าของชุมชน , การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ , โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 , โครงการพัฒนา SME สู่ Digital economy เป็นต้น

ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตครูคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจของราชภัฏ โดยการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมทำงานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยการสอดแทรกเนื้อหาในทุกรายวิชา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงหลักสูตรครูให้มีความเข้มข้น พัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มแห่งอนาคต องค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคการสอน

จากนั้นเวลา 13.00 น. องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ วิสาหกิจชุมชนสินค้าแปรรูปทางการเกษตร บ้านนาค้อ – ไทรงาม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จากการวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ คือ การขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ต้องประสบกับปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด เมื่อมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปดำเนินการในพื้นที่โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ได้นำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรม “โรงอบแห้งข้าวเกรียบแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์” และ “เครื่องสับข้าวเกรียบแผ่นชนิดผิวเรียบ” ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 200,000 บาทต่อเดือน จากคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการผลิตและกำลังแรงงานที่ต้องใช้ในการผลิต   นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังมีความสะอาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงาน

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงาน

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงาน

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงาน