ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในส่วนภูมิภาค (Boot Camp) โดยใช้สถานที่อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมในระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) จำนวน 15 ศูนย์ และจะเปิดศูนย์ให้ครบ 18 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ จาก บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย

Boot Camp

Boot Camp

Boot Camp