ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เทคนิคการผลิตสื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาครูผู้สอน

โครงการพัฒนาครูผู้สอน

โครงการพัฒนาครูผู้สอน