ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อวิชาชีพ และบริษัทจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะคัดเลือกพนักงาน โดยกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ เข้ามาเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  การสอบวัดผล  TOEIC เป็นแบบทดสอบวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจ ภาครัฐบาล และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศ

จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบุคคลทั่วไปขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจที่จะเตรียมความพร้อมหรือสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC และนำคะแนนที่ได้ไปสมัครงาน  นอกจากนี้โครงการนี้ยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเพิ่มโอกาสในการเลือก และสมัครเข้าทำงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

แบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-11  พฤษภาคม 2561  ณ ห้อง 17107 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  , กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 17107 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่ 3 เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มวันที่ 26-27 พฤษภาคม  2561 ณ ห้อง 17107 อาคาร 17 ศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ รวมเป็น 12 ชั่วโมง  พิธีเปิดการอบรม จัดขึ้นเมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 300 คน

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC