ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานจาก กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบุคลากรหอพัก ระบบบริหารจัดการ ระบบการเงิน การรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค งานกิจกรรมนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และงานบริการสุขภาพ  ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้แทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน