ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎี ไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสอน การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  จึงได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางแก้ไขปัญหา  และวางแผนเตรียมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาร่วมกัน

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงฯ

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงฯ

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงฯ