ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning รุ่นที่ 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning รุ่นที่ 1 โดยมีอาจารย์ทั้ง 5 คณะ อาจารย์จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์จากศูนย์บึงกาฬ เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน

มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้ และช่วยสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดโครงการแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 จำนวน 210 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 จำนวน 100 คน

Active Learning

Active Learning

Active Learning