ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ ลานกิจกรรมสนามกีฬาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561