ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Active Learning

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบจัดกิจกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning  ได้

Active Learning

Active Learning

Active Learning

Active Learning

Active Learning