ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มรภ.อุดรฯ จับมือโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนบน บูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่การศึกษา 4.0” ให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่       4 จังหวัด คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมรับฟัง    ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับเชิง บูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัด        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ เพื่อให้เกิดการประสานทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา             ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ “บทบาท และการปรับตัวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” โดย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี , กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเป็นไปได้ในการ ร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการตามบทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาและท้องถิ่น 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านการศึกษาอย่างมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่ง และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนสังกัด อบจ.และ อบต. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ รวมจำนวน 324 คน

มรภ.อุดรฯ จับมือโรงเรียนในพื้นที่

มรภ.อุดรฯ จับมือโรงเรียนในพื้นที่

มรภ.อุดรฯ จับมือโรงเรียนในพื้นที่