ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  กล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ "นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด"  ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (อาคารกิจรรมนักศึกษา)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ด.ต.พชกร วงศ์พุฒ จากกองกับกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน และ นายธนารักษ์ เทียนทอง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางอุดรธานีเรือนจำกลางอุดรธานี

นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี