ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประวัติ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานเจิมมงคลให้แก่นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และประดับตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ

โดยพิธีการจะเริ่มจาก นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5 คณะ จำนวน 3,000 คน มาพร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมกิจกรรมนักศึกษา เมื่อขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี เพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วงประสานเสียงขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย จากนั้นนายกองค์การนักศึกษา อัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึ้นสู่ปะรำพิธี ตัวแทนถือพานสักการะนำพานสักการะขึ้นวางบนปะรำพิธี ต่อด้วยธงคณะทั้ง 5 คณะ นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรทั้ง 5 คณะ และนักศึกษาใหม่ ร่วมกันถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตราพระราชลัญจกร อธิการบดีกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี นายกองค์การนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าตราพระราชลัญจกร และร่วมกันร้องเพลงปฏิญญาราชภัฏ อธิการบดี และคณาจารย์ มอบเข็มประดับตรามหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใหม่

จากนั้น เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ขบวนฟ้อนรำเชิญขวัญ และพานบายศรีเคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน พราหมณ์เริ่มทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษารุ่นพี่จุดเทียนรับขวัญน้องใหม่ และร้องเพลงรับขวัญน้อง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

สำหรับพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง แบบไร้แอลกอฮอล์ ถ่ายทอดกระบวนการเป็นนักศึกษาที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักปรับตัวจากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจก

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจก

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจก

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจก

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจก


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี