ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Boot Camp รุ่นที่ 20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 20

วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค   (Boot Camp)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในส่วนภูมิภาค (Boot Camp) โดยใช้สถานที่อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมในระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) จำนวน 15 ศูนย์ และจะเปิดศูนย์ให้ครบ 18 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาค  ทั่วประเทศ โดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ จาก บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย  สำหรับศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 11-20 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

Boot Camp รุ่นที่ 20

Boot Camp รุ่นที่ 20

Boot Camp รุ่นที่ 20


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี