ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดขวัญใจน้องใหม่

ประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2018 CONTEST

วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประกวดขวัญใจน้องใหม่  UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2018 CONTEST “มัดหมี่งามวิจิตร ผ้าขิดงามวิลาส” โดยมีผู้ผ่านการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนคณะ รวม 15 คู่ 30 คน เข้าประกวด   ซึ่งบรรยากาศการประกวดเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง  ร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวด ขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2018 CONTEST “มัดหมี่งามวิจิตร ผ้าขิดงามวิลาส” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก้องกิดากร มังษี สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  และ  นางสาวชลิตา ห่อหุ้มดี สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์

การประกวดขวัญใจน้องใหม่  เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการรับน้องสร้างสรรค์  ที่จัดขึ้นเพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความกล้าแสดงออก  ชอบช่วยเหลือ  มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส  ทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา  เกิดความรักสามัคคีระหว่างเพื่อน และรุ่นน้อง-รุ่นพี่  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม  เพื่อสืบสานอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรียนรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจในการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ ใช้ความสามารถในการแสดงออกอย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

ประกวดขวัญใจน้องใหม่

ประกวดขวัญใจน้องใหม่

04


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี