ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานเกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดงาน หกทศวรรษ เพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561

วันที่ 26 กันยายน 2561  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้มีการจัดงาน    หกทศวรรษเพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้ำ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดยิ่ง ชาวพงษ์  และพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ จ.ส.ต.อาคม สุระอุดร และ นางอำภา แดงบุตร ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่าน ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติราชการ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย มาเป็นเวลานาน

ภายในงานได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมดนตรีบรรเลง  การแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการฉายวีดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จากนั้น  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบมาลัยกร และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561  และตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณมหาวิทยาลัย  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  มีอดีตอธิการบดี  คณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี