ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันปิยะมหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน  และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี  พร้อมใจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียง   ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม , ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย , ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติไทยอย่างนานัปการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณูปโภค ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประกาศให้ยกเลิกการมีทาสโดยสิ้นเชิง  ซึ่งจากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมา  ประกอบกับทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมอันประเสริฐเป็นที่รักและชื่นชมยกย่องของพสกนิกรชาวไทย จึงได้รับการขนานพระนามาภิไธยว่า “พระปิยะมหาราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

วันปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี