ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 19 นำนักศึกษาพัฒนาอาคารเรียน ส่งเสริมความมีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 19  โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์  สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19  ในระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปลูกฝังการมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีจิตอาสา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรมในโครงการมีการพัฒนาอาคารสถานที่  อาคารเรียน  สนามกีฬา  การพัฒนาห้องสมุด บริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ในระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

ค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี