ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดโครงการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมให้นักวิชาการ อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ ถิ่นอีสานเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งเพื่อให้บริการทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในลุ่มน้ำโขง ชี มูล และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานอาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ในการจัดเสวนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวิชาการทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4.คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 6.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี