ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2559  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์  อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ได้มีพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะเทคโนโลยี  โดยมีคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่  ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โดยพิธีไหว้ครูเริ่มจาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกองค์การนักศึกษา นำกล่าวไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษา นำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาครูอาจารย์  หลังจากนั้น อธิการบดีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำขับบทกลอนบูชาครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  รวมทั้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย   จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดร. ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยขอให้นักศึกษา มีความภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และขอให้นักศึกษามีความฉลาด อดทน ตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ และอ่อนน้อมถ่อมตน เสมือนดอกเข็ม หญ้าแพรก ข้าวตอก และดอกมะเขือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไหว้ครู  ขอให้นักศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต  และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559

พิธีไหว้ครู_ประจำปีการศึกษา_2559