ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์  รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่  ลอดซุ้มอัญเชิญตราพระราชลัญจร    และประดับตรามหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ มีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

โดยกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่  ลอดซุ้มอัญเชิญตราพระราชลัญจร และประดับตรามหาวิทยาลัยประกอบด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  อัญเชิญตรามงคลมอบให้นายกองค์การนักศึกษา เพื่ออัญเชิญเข้าสู่ขบวน  ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจรเคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬาเพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  วงประสานเสียงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย และเพลงราชภัฏสดุดี  ตัวแทนถือธงคณะ ไปวางบนปะรำพิธี นักศึกษาใหม่ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์  และพระราชลัญจกร  ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเข็มให้นักศึกษาใหม่  จากนั้นเป็นการแสดงฟ้อนเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร และปิดท้ายด้วยการบูม UDRU ของนักศึกษาใหม่

สำหรับกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม สานสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง แบบไร้แอลกอฮอล์  สร้างภูมิคุ้มกัน ถ่ายทอดกระบวนการเป็นนักศึกษาที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักปรับตัวจากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และความสามัคคี ถึงแม้ว่าระหว่างที่ทำพิธีจะมีพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด

 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร