ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 10 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน  180  คน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมกับ  สำนักงานคุรุสภา เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้น เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการผลิตครู พัฒนากระบวนการฝึกวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา