ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดการซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2558

วันที่  26 มกราคม 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รศ.ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ , รศ.สุพงษ์ ลือทองจักร  คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.สุทธิพงษ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี   กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา  2557 – 2558

จากนั้น ผศ.ยุพาลัย  ทองธิราช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมฯ และคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมฯ  ได้ชี้แจงเรื่องขั้นตอนพิธีการ การปฏิบัติตนของบัณฑิต พร้อมเน้นย้ำให้บัณฑิตทุกคนคำนึงถึงระเบียบ ข้อกำหนด และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้อย่างสำเร็จลุล่วง จากนั้นได้แบ่งซ้อมกลุ่มย่อย เพื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง พร้อมเพรียง สวยงาม

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 ในระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2560  , พิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560  และรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 31 มกราคม 2560  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 4,699  คน แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 1,077 คน , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,117 คน , คณะเทคโนโลยี 561 คน , คณะวิทยาศาสตร์  709 คน และคณะวิทยาการจัดการ 1,132 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 103 คน

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a

jan-26-2017-a